Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

Help učitelům

Primární prevence užívání návykových látek

Ke stažení:

Nadváha, výživa, zdravý životní styl, pohyb, jídelníček, zdravá životosprávaprevence a represešikana

 

Primární prevence užívání návykových látek

představuje velmi široké spektrum programů. Zdaleka ne všechny tyto programy je možné provádět plošně a se všemi cílovými skupinami. Je proto důležité vytvořit základní představu o tom co a komu má být v rámci preventivního působení poskytnuto, aby toto působení bylo skutečně účinné a současně ekonomicky únosné.

Jedním z nejvýznamnějších kroků v oblasti hodnocení kvality a efektivity primární prevence užívání návykových látek bylo jasné třídění a rozlišení primárně preventivních programů. Právě to bylo v minulosti zdrojem mnoha velmi hlubokých nedorozumění jak mezi odborníky, tak i veřejností a médii.

Současná klasifikace primárně - preventivních programů řeší klíčové otázky jak z hlediska odborného, tak také ekonomického, neboť určuje zcela jasná kritéria pro dotační řízení pro různé poskytovatele primárně preventivních programů. Toto třídění přitom umožňuje nejen transparentní stanovení takových kritérií, ale současně také jasné stanovení kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých zainteresovaných orgánů a institucí. Díky tomu autoři předpokládáají významné zlepšení možnosti kontroly celého systému preventivního působení a usnadnění případného vyvozování důsledků této kontroly.

Základním stavebním kamenem celého systému preventivního působení i nadále samozřejmě zůstávají programy nespecifické primární prevence, které se úzce vážou k hlavnímu principu strategie prevence rizikového chování, kterým je výchova dětí a mládeže ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Nespecifickou primární prevenci, realizovanou především prostřednictvím bohaté sítě nevýkonnostních / rekreačních sportovních a kulturních volnočasových aktivit a programů, je třeba považovat za nosnou část celého systému preventivního působení.

Jedním z hlavních úkolů přitom je, zvyšovat dostupnost a pestrost těchto programů a činit je atraktivními pro co nejširší spektrum dětí a mládeže. Současně s tím si je však třeba uvědomit, že existují a budou vždy existovat děti a mladí lidé, pro které tyto programy atraktivní či dostupné z nějakého důvodu nebudou. Nemusí se přitom jednat pouze o nízkou motivaci a špatné výchovné prostředí v rodině. Může se jednat o mnohem hlubší zdroje problémů, jako je velmi špatná sociální situace rodiny (zejména např. u skupin spoluobčanů ohrožených sociální exkluzí, u rodin přistěhovalců atd.), osobnostní či jiná patologie rodičů (nezvládnuté psychiatrické onemocnění v rodině atd.) nebo rodinné zázemí nemají žádné (děti z dětských domovů, výchovných ústavů atd.).

Znamená to, že ve společnosti jsou a budou děti a mladí lidé, kteří jsou proti svým vrstevníkům určitým způsobem handicapováni. Těmto dětem nestačí vytvářet pouze nabídku volnočasových aktivit. Mnohé z nich vyžadují specifické podpůrné programy, které jim umožní vyrovnávat se se svým handicapem a zabránit jejich vyčlenění z běžné společnosti. Dětí, které vyžadují takovýto specifický přístup je poměrně velké množství a současně je třeba zdůraznit, že se nejedná o děti tvořící jednu homogenní skupinu. Existují různé skupiny dětí, které jsou handicapovány různým způsobem a který vyžadují různé formy pomoci. Tyto formy pomoci přitom musí odpovídat právě jejich skutečným potřebám a problémům. To znamená, že pomoc musí být dostatečně specifická a indikovaná, aby byla skutečně účinná. Takovou formu pomoci a podpory označujeme termínem programy specifické a indikované primární prevence. Stejně jako existují programy specifické primární prevence např. v oblasti šikany a násilí nebo prevence rasismu a xenofobie, existují také programy specifické primární prevence užívání návykových látek. Právě jim se věnuje tento text.

Záměrem autorů je formulovat v obecné rovině základní požadavky na to, jak, kým a za jakých okolností mají být programy specifické primární prevence užívání návykových látek realizovány. Jedná se tedy o stanovení závazných kritérií pro poskytovatele těchto programů. Tato kritéria, standardy, jsou při tom pouze prostředkem. Chápeme je jako nástroj, který v rámci systému certifikací poskytovatelů preventivních programů umožní posouzení míry naplnění definovaných požadavků tak, abychom mohli rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními programy. To má mj. pomoci vytvořit kontinuální tlak na jejich poskytovatele, aby kvalitu programů sledovali, hodnotili a zvyšovali tak jejich kvalitu. Konečným a hlavním cílem přitom je, abychom v maximální možné míře redukovali míru rizik spojených s užíváním návykových látek. Tento hlavní cíl v kontextu specifických programů primární prevence užívání návykových látek má několik rovin. V centru stojí úkol zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby vůbec návykové látky začaly užívat. Ne u všech jedinců se tento úkol podaří splnit, proto definujeme tři další úrovně obecných válů specifické prevence:

a) pokud se u některých jedinců nedaří zabránit nástupu užívání návykových látek, je třeba toto zahájení oddálit alespoň do co nejvyššího věku a pokusit se minimalizovat rizika spojená s tímto jednání jak z hlediska jedince, tak společnosti

b) pokud se u některých jedinců nedařilo zabránit zahájení užívání návykových látek, je třeba na ně i nadále působit a motivovat je k upuštění od této činnosti a podporovat je k návratu k životnímu stylu, který není spojen s užíváním těchto látek a současně u nich minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek

c) v případě rozvoje rizikového chování spojeného s užíváním návykových látek zajistit adekvátními prostředky ochrany před dopady tohoto jednání a motivovat jedince k využití specializované pomoci v poradenské nebo léčebné oblasti.

 

 

Senzorická integrace a INNP  a Školní intervenční program

 

Proč provádíme screening u dětí – screening je prováděn z důvodů stanovení plánu u dětí ze znevýhodněného prostředí a u dětí s hyperaktivitou, poruchou učení a chování a další. Více se dočtete v oddílu Screening. Je však také prováděn z důvodů nejasností, kdy rodiče, nebo pedagogové se mylně domnívají, že se jedná o tzv. neklidné a zlobivé dítě a v zásadě dítě je zdravé, jen současná doba pravidel je pro něj nevyhovující, jelikož je třeba více temperamentní. Může se však také jednat o nedostatečně integrované smyslové vnímání, nebo neuromotorickou nezralost, která není nemocí a vhodnými cviky se dá upravit. Pracujeme však také na rozvoji přeškolních a školních dovedností, jemné motoriky, myšlení, srovnávání, řečových schopnosti, paměti apod.

 

Co je Senzorická integrace ?

 

Senzorická integrace je postupné začlenování jednotlivých smyslových oblastí jako je hmat, čich, vjem, zrak, koordinace pohybů, reakce na smyslové podněty. Někdy právě tyto senzorické oblasti nejsou zcela posíleny a integrovány a to má za následek nekoordinované chování dítěte v prostředí, neb není schopné rozeznat hranice, dále např. dítě vnímá, že se pohybuje v nějakém prostoru, vnímá zejména své potřeby a pocity, tak jak byly zachovány z prenatálního období, avšak tyto potřeby hodlá stůj co stůj uplatnovat. Takové dítě si není vědomo často hranic, které jsou mu určené, ale ani, hranic svého těla. Může tedy budit dojem, že je neposlušné, až agresivní.

 

Při senzorické integraci má dítě možnost naučit se konfrontovat se svým tělem, se svými hranicemi, ale i možnostmi, Např. pokud není zkušené a bude vyhledávat nebezpečné hry, je taková hra pro něj riziková. Senzorická integrace je též vhodná jako prevence dětských úrazů.

 

V našem centru se jedná o nové přístupy, které vychází ze speciální pedagogiky, dětské psychologie a neuropsychologie. Pracujeme ve spolupráci s našimi specialisty a to i díky nově vzniklé adiktologické ambulanci, kde může,e dítě případně doporučit k dětskému psychologovi, psychiatrovi, nebo jinému specialistovi.

 

Co je Školní intervenční program INPP?

 

Jste rodič? Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami nebo poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje. Mohl by Vás zajímat. Školní intervenční program INPP nabízí účinnou možnost intervence. 

 

Výzkumy opakovaně potvrzují již dříve vyslovenou teorii, že neuromotorická nezralost souvisí s těžkostmi u dětí v oblasti vzdělávaní a i v sociální oblasti. Úroveň ovládaní rovnováhy, fyzické obratnosti, manuální zručnosti a integrace primitívních reflexů souvisí s výsledky ve vzdělávání. Inštitút neurofyziolgickej psychológie (INPP) vyvinul specifický program zaměřený na identifikaci, hodnocení a nápravu neuromotorické nezralosti. Naši specialisté obdrželi certifikát a povolení provádět Školní intervenční program INPP, případně mohou nacvičit společně se školním pedagogem, nebo speciálním pedagogem indikovaná cvičení, která se musí provádět s dětmi pravidelně každý den po dobu několika měsíců.

 

Specialisté, kteří mají povolení provádět školní intervenční program INPP: 

 

Mgr. Kateřina Dobrinič tel.: 272 111 704

Mgr. Simona Sedláčková tel.: 603 291 593

Bc. Petra Mládková tel.: 739 027 070

Mgr. Alena Keblová tel.: 272 111 704